🔓
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท ดิ ออมเลต จำกัด

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ดิ ออมเลต จำกัด (บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจพัฒนาโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ ช่องทางดิจิทัลอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกันและเคารพสิทธิข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขั้นตอน การดำเนินงานที่เป็น มาตรฐานสากล เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย นำไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา โดยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว จะถูกประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ https://theomelet.co 

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเน้นย้ำถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยตระหนักว่า การประมวลผลข้อมูล ในบริษัทฯ จะต้องกระทำภายใต้หลักการ ดังนี้  

  • หลักความชอบด้วยกฎหมาย ความเป็นธรรม และความโปร่งใส (Lawfulness, fairness and transparency) บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลเฉพาะตามที่บริษัทฯ มีฐานที่ชอบด้วยกฎหมายรองรับ และ บริษัทฯ จะกำหนดวิธีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจน 
  • หลักความจำกัดของขอบวัตถุประสงค์ (Purpose Limitation) บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลเฉพาะเพื่อ วัตถุประสงค์ตามที่กำหนดและแจ้งไว้ในขณะที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น เว้นแต่จะเป็น การประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวเนื่องกันหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ชัดเจน 
  • หลักการใช้ข้อมูลที่น้อยที่สุด (Data Minimization) บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล 
  • หลักความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy) บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัทฯ จัดเก็บมีความถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการประมวลผล 
  • หลักความจำกัดของการเก็บรักษา (Storage Limitation) บริษัทฯ จะทำการเก็บรักษาข้อมูลไว้ เท่าที่จำเป็นต้องใช้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ  จำเป็นต้องเก็บไว้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของการเก็บรักษา เอกสารหรือตามกฎระเบียบของรัฐ 
  • หลักความถูกต้องแท้จริงและการรักษาความลับ (Integrity and Confidentiality) บริษัทฯ จะจัดให้มี มาตรการทางเทคนิคและทางบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่บริษัทฯ จัดเก็บได้รับการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยในระดับที่เหมาะสม 
  • หลักความรับผิดชอบ (Accountability) บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถแสดงได้ว่า บริษัทฯ ได้ปฎิบัติตามหลักการต่างๆ ข้างต้น 

 
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

 ข้อ 1. ขอบเขตการใช้บังคับ 

 สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมโดยการเปิดเผยและการดำเนินการอื่น ที่ไม่ใช่การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 

ข้อ 2. คำจำกัดความ 

 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”   หมายถึง ประกาศที่บริษัทฯ จัดทำเพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึง การประมวลผลข้อมูลบริษัทฯ และรายละเอียดต่างๆตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ 

บุคคล”     หมายถึง บุคคลธรรมดา 

ข้อมูลส่วนบุคคล”        หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง หรือ ทางอ้อม อาทิ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขบัตร ประกันสังคม เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต ที่อยู่อีเมล (Email address) อาชีพ สถานะ ตำแหน่งหน้าที่ สถานะครอบครัว ข้อมูลการจ้างงาน อาชีพ ตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน และ/หรือ การประเมินบุคลากร ข้อมูลการศึกษา ทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน ทะเบียนบ้าน ลายมือชื่อ เสียง บันทึกเสียง รูป ภาพ รูปถ่าย บันทึกวิดีโอ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ ซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ ไอพี แอดเดรส (IP Address) ชื่อบัญชีไลน์ (Line ID) ชื่อบัญชี เฟซบุ๊ค (Facebook ID) บัญชีกูเกิล (Google ID) บัญชีทวิตเตอร์ (Twitter ID) และบัญชีผู้ใช้ใบเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่นๆ เป็นต้น  

คุกกี้ (Cookies)” หมายถึง ข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บ บันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเข้าใช้งาน และข้อมูลดังกล่าวอาจถูกบันทึกลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสาร ที่ท่านเข้าใช้งาน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ในขณะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ 

คู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partner)” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ มีความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์ และ เป็นพันธมิตรด้วย  

 

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้บังคับใช้กับ กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่กระทำหรือดำเนินการ โดยบริษัทฯ 

 

ข้อ 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม 

 บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย บริษัทฯ อาจได้ รับข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอกสาร ซึ่งมาได้จาก การประกอบธุรกิจ สื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลส่วนตัว (Profile Data) ในการเข้าร่วมกิจกรรม บริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi)  การสอบถาม หน่วยงานราชการ พันธมิตรของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่น เช่น  แพลตฟอร์มการสื่อสารแบบเปิด หรือแอพพลิเคชั่นแชท  

 

โดยปกติ บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แต่ทั้งนี้บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากการ ให้บริการต่างๆ ดังนี้ 

 

ข้อมูลส่วนตัวและความสนใจของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส ที่อยู่ อาชีพ สถานที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล แบบฟอร์มลงทะเบียน เอกสารรับรองบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน หนังสือมอบอำนาจ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท สำเนาภพ.09/20 แผนที่ สัญญาซื้อขายหรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม เลขบัตรเครดิต หมายเลขบัญชี รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน ข้อมูลการชำระเงิน รถยนต์ที่ใช้งาน ทะเบียนรถยนต์ ประวัติการสั่งซื้อหรือการจอง สิ่งที่ชอบของท่าน ความสนใจ ความชอบ ข้อมูลความเห็นจากการตอบแบบสำรวจ รูปแบบสินค้าและการบริการที่ท่านสนใจ งานอดิเรก กีฬา หรือการท่องเที่ยว เป็นต้น 

 

ข้อมูลรูปภาพที่สามารถระบุตัวตนได้ อันได้แก่ ข้อมูลภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของท่าน และ/หรือทรัพย์สิน ของท่านที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมได้จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กล้องถ่ายภาพเมื่อมีการเข้าถึงพื้นที่กิจกรรมหรือบริการ ต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น  

 

ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทข้อมูลอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ (ข้อมูลการแพ้อาหาร และ ข้อมูลความพิการ) ความสนใจทางเพศ และประวัติอาชญากรรม เป็นต้น โดยปกติบริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหว นอกเหนือจากที่ท่านได้ให้ข้อมูลอ่อนไหวเพื่อการจัดหาบริการหรือผลิตภัณฑ์หรือเพื่อการอำนวยความสะดวกในการใช้งาน ระบบหรือบริการของบริษัทฯ เว้นแต่จะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลอ่อนไหว เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานระบบหรือบริการของบริษัทฯ และตอบสนองความต้องการของท่าน ยกตัวอย่างเช่น ใช้ข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อให้บริการสำหรับผู้ใช้งานระบบในการสั่งอาหารโดยต้องคำนึงถึงอาการแพ้อาหาร บางประเภท หรือใช้ข้อมูลความสนใจทางเพศ เพื่ออำนวยความสะดวกและปรับปรุงประสบการณ์การในการใช้งานระบบ หรือบริการของบริษัทฯ หรือใช้ประวัติอาชญากรรม เพื่อดำเนินการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นต้น และหากบริษัทฯ ได้รับ ข้อมูลอ่อนไหวของท่านมาโดยไม่ได้ตั้งใจ และไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลอ่อนไหว ของท่านไปประมวลผล  

 

ข้อมูลทางเทคนิค เช่น การใช้งานและพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น โดยบริษัทฯ อาจใช้ คุกกี้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล หมายเลขไอพี ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่น ที่เข้าเยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชม เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ และข้อมูลซึ่งระบุตำแหน่ง พื้นที่ของท่านขณะที่ใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) และข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมผ่านการใช้แอพพลิเคชั่น LINE Official Account เช่น Line UID, profile picture, display name หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน  เป็นต้น 

 

ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร เช่น การตั้งค่าของท่านในการรับข้อมูลการตลาด รวมถึงข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลลูกค้า รอยัลตี้โปรแกรม โปรแกรมการตลาด แผ่นโฆษณาหรือโปรแกรมอื่นๆจากพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึง หมายเลขสมาชิก ของท่าน การบันทึกเสียงกรณีที่ท่านเข้ามาติดต่อทาง Call Center หรือผ่านทางช่องทางสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ เป็นต้น 

 

ข้อมูลผู้เยาว์ เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ รวมถึงข้อมูล ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลโดยรวม เช่น ข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูลประชากร ทั้งนี้ ข้อมูลโดยรวมนั้น อาจได้มาจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล ที่ไม่สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ ตัวอย่าง เช่น บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลบางส่วนของท่านโดยทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลนิรนามเพื่อคำนวณอัตราของผู้ที่เข้าถึงเว็บไซต์ หรือ ทำข้อมูลเชิงสถิติต่าง ๆ  

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลที่นำมาใช้จะต้องไม่สามารถกลับมาระบุตัวตนได้ เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลสามารถกลับมา ระบุตัวตนได้ บริษัทฯ จะถือว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและต้องปฏิบัติตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ 

 

เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ อาจนำพาท่านไปสู่หน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัทฯ จากการเชื่อมต่อ ซึ่งอาจทำให้เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่นสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้ โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดต่อการบริการและเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นเหล่านี้อาจดำเนินงานเป็นอิสระจากบริษัทฯ และ อาจมีประกาศและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เป็นของตัวเอง บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลที่เกิดขึ้นจากหน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่นนั้นได้ ดังนั้น บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่านประกาศ ความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่ท่านได้มีการเข้าเยี่ยมชม 

 

ข้อ 4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เพื่อทำธุรกรรม กิจกรรม และ/หรือรายการใด ๆ ตามความประสงค์ของท่าน และ/หรือให้บรรลุซึ่ง จุดมุ่งหมายของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

 

เพื่อทำให้บริษัทฯ ระบุตัวตนและบัญชีของท่านเพื่อดำเนินการในการเข้าใช้งานระบบหรือบริการของบริษัทฯ ตามที่ท่านประสงค์ 

 

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในขณะใช้งานระบบหรือบริการของบริษัทฯ   รวมถึงการให้บริการต่างๆในพื้นที่ของ บริษัทฯ  การติดต่อสื่อสารก่อนการมาถึง การอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ท่าน เพื่อดำเนินการการชำระเงิน ตอบสนองคำขอของท่าน ตลอดจนการให้บริการให้และประสบการณ์ที่ปรับแต่งตามความต้องการของท่าน 

 

เพื่อให้ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการอำนวยความสะดวก ในการทำธุรกรรม เพื่อดำเนินการทำสัญญาที่ท่านมีกับบริษัทฯ หรือดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้สินค้าหรือบริการ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าหรือบริการ 

การประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ หรือดำเนินการในกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการให้ตามที่ท่านประสงค์ และตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ต่อท่าน หรือมีผลอื่นใดตามกฎหมาย 

เพื่อดำเนินการตามสัญญากับคู่สัญญาที่บริษัทฯ จัดจ้างหรือใช้บริการ 

เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย  

เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐมอบหมายให้แก่บริษัทฯ 

 เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ เช่น การรักษาความสัมพันธ์กับท่าน การรับเรื่องร้องขอหรือข้อร้องเรียน ของท่าน ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การยกระดับมาตรฐานการทำงานของบริษัทฯ และการป้องกันการกระทำ ผิดกฎหมาย เป็นต้น 

 เพื่อพัฒนาแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูล ทำการวิจัยตลาด ประเมินการบริการผ่านการจัดทำแบบสำรวจ ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบหรือบริการของบริษัทฯ วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า การปรับปรุงและ พัฒนาสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น 

เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมาย สถานที่ที่อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูล ที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเมื่อมีการเข้าออกพื้นที่ดังกล่าว 

 

เพื่อวัตถุประสงค์ภายในของบริษัทฯ หรือเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แก่บุคคลภายนอก ผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทฯ โดยใช้ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่เก็บรวบรวมจากงานกิจกรรม งานประชุม หรืองานสัมมนาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน บริษัทฯ จะใช้ข้อมูล ของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การส่งสื่อการตลาดและข้อเสนอ ส่งเสริมการขาย รวมถึงเพื่อการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการขายออนไลน์ และ อื่น ๆ เป็นต้น 

ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลผู้เยาว์ บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลหรือผู้ปกครอง ของเจ้าของข้อมูลให้ไว้เท่านั้น และไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น หรือทำการตลาด ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงค์ จะประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวนอกเหนือจากเพื่อการให้สินค้าหรือบริการ บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้ง จากท่านก่อน หรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

ข้อ 5. การใช้งานคุกกี้ 

บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่าน โดยคุกกี้จะทำให้บริษัทฯ เข้าใจลักษณะการใช้งาน เว็บไซต์เพื่อให้ท่านเข้าถึงสิ่งที่ท่านประสงค์ได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปพัฒนาเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจน เชื่อมโยงข้อมูลและประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด 

 

5.1 ประเภทของคุกกี้ ที่บริษัทฯ ใช้ มีดังนี้ 

 คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน (Strictly Necessary Cookies) เป็นคุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งไม่สามารถจะปิดการใช้งานได้ คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการเก็บรักษา ข้อมูลส่วนบุคคล และโดยปกติแล้วจะเป็นเพื่อ การตอบสนองต่อการตั้งค่าของท่าน ยกตัวอย่างเช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ของท่าน และการเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม ท่านสามารถตั้งค่าให้เบราว์เซอร์ของท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ อย่างไรก็ตามหากมีการปิด การใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ เว็บไซต์บางส่วนจะไม่สามารถใช้งานได้ 

 

คุกกี้ด้านประสิทธิภาพ (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทฯ นับจำนวนและปริมาณข้อมูลในการ เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ ข้อมูลคุกกี้ประเภทนี้เป็นข้อมูลโดยรวม ซึ่งไม่นับว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล และหากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ บริษัทฯ จะไม่สามารถทราบถึงเวลาเข้าชม เว็บไซต์ของท่านและจะไม่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ได้ 

 

คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เว็บไซต์ได้จัดเตรียมฟังก์ชั่น และการตั้งค่า ส่วนบุคคลให้ดีขึ้น โดยการตั้งค่าของคุกกี้ประเภทนี้อาจจัดทำโดยบริษัทฯ และ/หรือผู้ให้บริการที่บริษัทฯ จัดจ้าง หากท่าน ปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ เว็บไซต์บางส่วนอาจไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติิ 

 

คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกตั้งค่าโดยบริษัทฯ หรือพันธมิตรการทำโฆษณาของบริษัทฯ  คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกใช้โดยบริษัทฯ ดังกล่าวในการสร้างข้อมูลส่วนตัวของสิ่งที่ ท่านชอบ เพื่อที่จะแสดงให้ท่านเห็นโฆษณาที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์อื่น ๆ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะ พบโฆษณาที่ระบุกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นน้อยลง  

 

คุกกี้เพื่อสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Cookies) คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกตั้งค่าโดยสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้เพิ่มเข้ามาในเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหาของเว็บไซต์กับเพื่อนและชุมชนของท่าน คุกกี้ประเภท นี้ สามารถ ติดตามเบราเซอร์ของท่านในเว็บไซต์อื่น ๆ และสามารถสร้างข้อมูลส่วนตัวของสิ่งที่ท่านชอบ รวมทั้งอาจส่งผลต่อ เนื้อหา และ ข้อความที่ท่านเห็นบนเว็บไซต์อื่นที่ท่านเข้าเยี่ยมชมได้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจ ไม่สามารถเห็น หรือ ใช้เครื่องมือการแบ่งปันได้ 

 
5.2 การลบคุกกี้ 

หากท่านต้องการลบหรือปิดการใช้งานคุกกี้บนอุปกรณ์ของท่าน  ท่านสามารถจัดการได้ผ่านการตั้งค่าเบราเซอร์ ของท่าน (ไปที่เมนูความช่วยเหลือของเบราว์เซอร์เพื่อเรียนรู้วิธีลบหรือปิดการใช้งานคุกกี้) โดยบริษัทฯ ไม่สามารถ รับผิดชอบต่อการตั้งค่าเบราเซอร์ของท่าน โปรดทราบว่าการปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อความสามารถในการทำธุรกรรม บางอย่าง บนเว็บไซต์รวมถึงทำให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่สามารถจดจำเบราเซอร์ของท่านได้ในการเยี่ยมชมครั้งถัดไป    

 

หากท่านอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือสหภาพยุโรป ท่านสามารถปรับการตั้งค่าคุกกี้ผ่านฟังก์ชั่น การยอมรับคุกกี้ 

 

ข้อ 6. รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการขายข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง บุคคลภายนอกหรือต่างประเทศ หากมีความจำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น ให้แก่บุคคลที่มีสิทธิ์เท่านั้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลหรือหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

 

พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ และบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนของบริษัทฯ 

 

ผู้ให้บริการ เช่น บริษัทตัวแทน คู่ค้า ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการคลาวด์ บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่บริษัทฯ มีข้อตกลงด้วยเท่านั้น 

 

บริษัทแฟรนไชส์ บริษัทร่วมทุน และบริษัทบริหารจัดการด้านอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงกับบริษัทฯ หน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานนั้น ๆ 

 

ข้อ 7. สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านสามารถยื่นคำร้องการใช้สิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย ได้ตามรายละเอียดในข้อ 11. ติดต่อบริษัทฯ” บริษัทฯ จะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณและความซับซ้อนของคำร้อง 

 

ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอม โดยบริษัทจะหยุดการประมวลผลข้อมูลของท่านโดยเร็วที่สุด  

 

ท่านมีสิทธิขอทราบ และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูล ที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมได้ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล หรือการเข้าถึงและขอรับ สำเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจมีผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 

 

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

 

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูล ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น หรือขอรับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งหรือ โอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ ระบุตัวบุคคลได้ กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มีความจำเป็น ในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ หรือเมื่อท่านเพิกถอน ความยินยอมที่เคยให้ไว้ หรือใช้สิทธิคัดค้านการประมวลผล ทั้งการตลาดแบบตรงและอื่น ๆ หรือมีการประมวลผลอันมิชอบ ด้วยกฎหมาย และกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 

 

ท่านมีสิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลของท่านและบริษัทฯ จะหยุดประมวลผลข้อมูลดังกล่าวของท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่แม้ว่าการประมวลผลจะไม่จำเป็นอีกต่อไปแต่การเก็บรักษา ข้อมูลนั้นไว้ยังคงจำเป็น เนื่องจากเหตุผล ดังต่อไปนี้  

  • เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ  
  • ข้อมูลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องหรืออยู่ในระหว่างการพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วย กฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า กรณีเช่นนี้บริษัทฯ จะยังเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงเท่าที่จำเป็น 

 

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด แบบตรง การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์หรือสถิติ เว้นแต่การดำเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้อง ตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

 

ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐ เมื่อพบว่าบริษัท ลูกจ้างหรือ ผู้รับจ้างของบริษัทฯ กระทำการฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (The Personal Data Protection Act, 2562 B.E.) หรือ กฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (The General Data Protection Regulation (EU) 2016/679) 

 

ข้อ 8. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตลาด 

หากท่านมีความประสงค์จะปฏิเสธหรือยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดจากบริษัทฯ สามารถดำเนินการ แจ้งความประสงค์ที่ช่องทางตามที่กำหนดในข้อ 11. ติดต่อบริษัทฯทั้งนี้การปฏิเสธหรือยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสาร ทางการตลาด จะไม่กระทบต่อการให้บริการตามสัญญาหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ท่านยอมรับ 

 

ข้อ 9. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ เข้าใจและตระหนักถึงถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติต่อข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านด้วยความเคารพและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บในชั้นความลับ และบริษัทฯ ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม ทั้งด้านกายภาพ ด้านการบริหารจัดการและด้านเทคนิค ในทุกระดับ ขององค์กร (โปรดดูหัวข้อ เกี่ยวกับบริษัทฯสำหรับคำนิยามโดยละเอียด) เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากการสูญเสีย การนำไปใช้ในทางที่ผิด รวมทั้งการเข้าถึง การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลง และ การทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือ    คลาวด์ (Cloud) ที่ให้บริการ โดยบุคคลอื่น หรืออาจใช้โปรแกรม (Program) หรือ (Application) ของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์ (Software) สำเร็จรูป และรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์มสำร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่จะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้และจะกำหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลที่เหมาะสม 

 

ในกรณีที่บริษัทได้ให้บุคคลภายนอกทำการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น การจัดสรร ทรัพยากรหรือบริการ หรือให้บริการอื่นใดแก่บริษัทฯ  บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีข้อตกลงรักษาความลับ และ/หรือข้อตกลง ให้ประมวลผลข้อมูลอย่างสอดคล้องกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรักษา ความปลอดภัยของข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน 

 

บริษัทฯ ได้จัดทำกระบวนการเพื่อจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และจะแจ้งให้ท่านทราบ โดยเป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ แม้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเข้มงวด แต่การรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้น ยังคงมีข้อจำกัดในการดูแลรักษาความปลอดภัย บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่เปิดเผยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตได้ 

 

ข้อ 10. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนตัวลูกค้า (รวมถึงข้อมูลติดต่อ ข้อมูลตัวตน ข้อมูลการเงิน และข้อมูลการทำธุรกรรม) ตราบเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผล แต่จะถูกเก็บรักษาไว้ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ท่านได้เข้าใช้งานระบบหรือบริการของบริษัทฯ และเมื่อทำการประมวลผลหรือ พ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทั้งหมด 

 

ข้อ 11. ติดต่อบริษัทฯ 

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หรือวิธีการที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านต้องการให้คำติชมหรือส่งข้อร้องเรียน โปรดติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

บริษัท ดิ ออมเลต จำกัด    (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 1706/26 ห้องเลขที่ 3 ชั้นที่ 3 ถนนพระรามที่ 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทรศัพท์:  02-334-0494
อีเมล: office@theomelet.co

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า

ไม่ต้องฝัน
ก็เริ่มทำงานในฝันได้ที่นี่